Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunityOm nemcom

FÖRENINGEN
Norrköping Electronic Music Community (Nemcom) är en politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden ideell förening som verkar för främjande och utveckling av en mångfasetterad elektronisk musik. Vi arrangerar konserter, musikkaféer och klubbar både inomhus och utomhus. Poängen är att skapa möten och nöjen för människor som är intresserade av elektronisk musik – oavsett plats eller form.

Föreningen har sin födelse 1992 men blev döpt Nemcom 2002.

Som medlem i föreningen stödjer du vår verksamhet, men även det allmänna musiklivet i Norrköping eftersom många klubbar och arrangörer samarbetar.

MÅL
Nemcoms mål är som alltid att utveckla och främja elektronisk musik, både inom och utanför föreningen – med fokus på Norrköping. Vi producerar årligen omkring 30 evenemang.

Delmål 1: Att det arrangeras ett musikevenemang med elektroniska förtecken i Norrköping per dygn i ett år.
Delmål 2: Att delmål 1 upprepas efterföljande år.

Stående mål sedan 2003 är att i snitt genomföra minst ett evenemang i månaden.

RAMVERK
Verksamheten arbetar för en stark och synlig scen. Den kan ibland upplevs som sökande då den ofta försöker utforska obrukade områden. Verksamheten redovisas offentligt till myndigheter och bildning ihop med studieförbund. Samarbeten söks också med olika aktörer i skilda områden med samma värdegrund.

SPONSORER OCH HJÄLP
Vi behöver alltid hjälp av både artister, funktionärer och samarbetspartners för att göra våra evenemang, fester, kaféer och spelningar. Känner du att du vill hjälpa till, antingen med idéer eller att arrangera någonting, rigga saker inför en spelning eller skänka pengar så är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Vi behöver ännu fler människor för att kunna fortsätta att bygga en stark musikscen i Norrköping. Nemcom tar även tacksamt emot stöd från sponsorer. Nuvarande sponsorer är listade till höger på alla Nemcom-sidor.

HISTORIK
Med början 1990 startade sändningar av radioprogrammet BitNet över Norrköping på frekvens 89,0 MHz. Fokus låg på electronisk musik, med synthmusik som bas, och det var Johan Melin som var den drivande personen. Han gjorde en omfattande bevakning av scenen, skivreleaser, konserter och festivaler och har fortsatt med det sedan dess.
nemcom_die_krupps_teknodome
1992 arrangerades den första TeKno-Dome-konserten i ett centralt garage i Norrköping. På scenen stod Mobile Homes och för den musikaliska inramningen svarade musikmixar av Stonebridge. Publiken på drygt 200 personer fick en ordentlig upplevelse, och ur konserten bildades radioprogrammets supportförening TeKno-Dome. Föreningen arrangerade flera konserter och bussresor, bland annat till Die Krüpps, And One, bussresa till Virtual-xmas, Cat Rapes Dog och Children Within.

Med 2000-talet har arrangörsverksamheten ökat i omfattning – från enskilda evenemang per år till flera i månaden. Uppstarten togs med ett par speciella fester under namnet GATF, och deltagande i sista Karnevalen i Norrköping.

Namnet Norrköping Electronic Music Community (Nemcom) antogs 2002.

STADGAR
Stadgar för Norrköping Electronic Music Community.

§ 1 Namn och mål
Föreningens namn är Norrköping Electronic Music Community (NEMCOM), med säte i Norrköping. NEMCOM är en ideell intresseförening för att främja elektronisk musik globalt och lokalt.

§ 2 Organisation
NEMCOM är en allmännyttig, politiskt och religiöst obunden förening. Verksamhets- och räkenskapsår löper från 1 januari till 31 december.

§ 3 Medlemskap
Medlemskap i föreningen kan beviljas alla som verkar i föreningens intresse. Styrelsen avgör fråga om att antaga medlem. Årsavgift bestämms på föreningsstämman. Årsavgiften erläggs årsvis.

§ 4 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls årligen i första kvartalet. Tid och plats bestäms av styrelsen.
Kallelse utfärdas senast 7 dagar före möte på via e-post och på webb till medlemmarna. Rösträtt har endast närvarande medlemmar.

§ 5 Dagordning på föreningsstämmor
På ordinarie föreningsstämma ska följande punkter behandlas:
• Mötet öppnas, val av stämmomusik.
• Val av ordförande för stämman.
• Val av sekreterare för stämman.
• Fastställande av röstlängd.
• Fastställande av dagordning.
• Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
• Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
• Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och fastställande av balansräkning.
• Revisionsberättelse.
• Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
• Motioner.
• Fastställande av medlemsavgifter.
• Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
• Val av ordförande.
• Val av kassör.
• Val av övriga styrelseledamöter. Minst tre, högst fem.
• Val av suppleanter. Minst en, högst två.
• Val av revisor och suppleant.
• Val av två personer till valberedning och sammankallande bland dessa.

På extra föreningstämma ska följande ärende behandlas:
• Fråga om mötets behörighet
• Diskussion och beslut i det ärende för vilket extra mötet sammankallats.

§ 6 Styrelse
Styrelsen är föreningens beredande, planerande, verkställande och förvaltande organ, underställd årsmöte. Styrelsen får delegera avgränsade arbetsuppgifter och beslut. Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt minst två övriga ledamöter, enligt vad som beslutas vid årsmötet. Val av styrelse bör ske på så sätt att högst halva antalet ledamöter väljs om per år. Styrelsens ledamöter väljs på två år.

§ 7 Beslut och majoritet
När inget annat stadgas gäller enkel majoritet. Vid årsmöte och styrelsens sammanträde har ordförande utslagsröst, vid lika röster anses styrelsen följa ordförandes röst. Vid personval tillämpas sluten omröstning om så begärs, och lottning vid lika röstetal. Styelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§ 8 Revision
Revisorn ska granska föreningens verksamhet och räkenskaper. Revisor får ej ingå i styrelsen och behöver ej vara medlem. Senast den sista januari ska styrelsens verksamhetsberättelse, verifikationer, styrelseprotokoll samt ekonomisk berättelse tillställas revisorn för granskning. Revisorn ska senast två veckor efter tillhandahållandet tillställa styrelsen sin revisionsberättelse samt sitt förslag i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9 Utträde och uteslutning
Ansökan om utträde ska skriftligen tillställas styrelsen för beslut.
Medlem som inom en frist av två månader efter avisering (av förfallodatum) ej erlägger av årsmötet fastställd medlemsavgift förlorar automatiskt sitt medlemskap.
Medlemmar som inte följer föreningen stadgar eller skadar dess ansende, ändamål eller verksamhet kan av styrelsen uteslutas. Kvalifiserad (2/3) majoritet fodras. Beslut gäller från det att protokoll är justerat. Sådant beslut ska underställas årsmötet för prövning. Utesluten medlem äger rätt att yttra sig på detta årsmöte under den punkt när uteslutning behandlas.

§ 10 Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar ska föreligga som motion till årsmötet. För att ändringsförslaget ska antas måste ett och samma förslag antas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte.

§ 11 Teckningsrätt
Teckningsrätt innehavs av ordförande & sekreterare, var för sig.

§ 12 Upplösning
Beslut om upplösning fattas av 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsstämmor med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte. Vid föreningens upplösning ska tillgångarna tillfalla WWF i Sverige.

Norrköping 2003-03-22