Nemcom - Norrköping Electronic Music CommunityÅrsmöte och tematräff 050331

Kallelse till årsmöte i föreningen.

Inför årsmötet kommer vi göra en introduktion i Nemcoms arrangörsmodell, framför allt kallar vi dig som redan nu planerar elller önska att göra arrangemang med Nemcom, men är du bara nyfiken är du också välkommen. Senaste läget om kommande arrangemang presenteras också.

Plats: Foajen/Kulturkammaren, Tunnbindaregatan 37, Norrköping
Datum: 2005-03-31
Tid: 18:00, årsmöte kl 19:00

Kallade: Föreningens medlemmar via e-post 040323 samt på webb.

Förslag till dagordning:

1. Mötet öppnas, val av stämmomusik.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Val av sekreterare för stämman.
4. Fastställande av röstlängd.
5. Fastställande av dagordning.
6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
7. Fråga om mötets stadgeeenliga utlysande.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, bokslut och fastställande av balansräkning.
9. Revisionsberättelse.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
11. Motioner.
12. Fastställande av medlemsavgifter.
13. Fastställande av förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår.
14. Val av ordförande.
15. Val av kassör.
16. Val av övriga styrelseledamöter, minst tre, högst fem.
17. Val av suppleanter. minst en, högst två
18. Val av revisor och suppleant.
19. Val av två personer till valberedning och sammankallande bland dessa.
20. Mötets avslutandeLämna en kommentar